Deklaracja Dostępności

Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

– Niektóre załączniki w formacie PDF, DOC nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
– materiały multimedialne nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
– nie wszystkie dokumenty do pobrania w formacie .pdf występują w pełni dostępnej wersji cyfrowej
– część linków nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych
– część zdjęć nie posiada opisów zdjęć, tekstu alternatywnego
– część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
– niektóre linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.03.23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona i jej podstrony posiadają następujące ułatwienia:

1. Możliwość zmiany rozmiaru czcionki.
2. Możliwość zmiany typu czcionki.
3. Możliwość zmiany koloru tł/zmiany kontrastu ( wybór z 8 kolorów )

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Emilia Donajska, emila@aac.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 279 30 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia, główne od ulicy Kołłątaja oraz drugie od ulicy Willowej. Do wejścia od ulicy Kołłątaja prowadzą schody oraz podjazd. Przed budynkiem od strony ulicy Kołłątaja wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Rejestracja znajduje się w budynku po lewej stronie od wejścia przy ulicy Kołłątaja. Dla osób na wózkach dostępna jest parterowa część budynku. Przejścia zapewniają możliwość przejazdu osób na wózku. Budynek nie posiada wind, ani platformy przyschodowej. Na parterze znajdują się dwie toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.