Podstawy prawne

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160)

Zarządzenie nr 195/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11.12.2020 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Rehabilitanci
i Terapeuci

są do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku w godzinach:

od 7.00 do 18.35

Administracja
i Rejestracja

SPOTiR pełni dyżury
telefoniczne w godzinach:

od 7.00 do 18.00

Rejestracja

Administracja

Email

Adres SPOTIR

ul. Kołłątaja 4; 82-500 Kwidzyn