Opieka w SPOTIR

Opieka w SPOTiR prowadzona jest wieloprofilowo. Rozwój ruchowy, emocjonalny, społeczny, poznawczy, mowy i umiejętności porozumiewania się rozpatrywany jest jako całość rozwoju dziecka.

Pracujemy z dziećmi, których rozwój jest nieprawidłowy z powodu np., opóźnienia psychoruchowego, mózgowego porażenia dziecięcego, zespołów genetycznych czy upośledzenia umysłowego i innych (z wyjątkiem zaburzeń psychicznych.

Dzieci kierowane do nas mogą liczyć na pomoc: fizjoterapeutów, psychologów, neurologopedów, logopedów, pedagogów, terapeutów zajęciowych, informatyka oraz lekarzy ze specjalnością rehabilitacji medycznej i neurologii dziecięcej. 

Rehabilitacja

Kinezyterapia

Celem oddziaływań rehabilitacyjnych jest zapobieganie pojawiającym się problemom ruchowym oraz usprawnianie skierowane na osiąganie jak największej niezależności i samodzielności ruchowej naszych pacjentów.

W ramach rehabilitacji nasi specjaliści otaczają opieką dzieci z grupy wysokiego ryzyka okołoporodowego, by  jak najwcześniej przygotować rodziców do prawidłowej pielęgnacji oraz prowadzenia prostych technik rehabilitacyjnych np. masażu Shantalla. Rodzice podczas zajęć wykonują ćwiczenia z dzieckiem pod okiem rehabilitanta i praktycznie uczą się technik pielęgnacyjnych oraz masażu. Takie podejście oraz zaangażowanie rodziców zwiększa efektywność prowadzonej terapii.

Nasi fizjoterapeuci w pracy z dziećmi wykorzystują elementy technik: NDT Bobath, PNF, Terapii Manualnej wg Koncepcji Kaltenborn’a i Evjenth’a, terapii McKenzie oraz postępowania fizjoterapeutycznego w skoliozach.W zależności od potrzeb i problemów pacjenta opracowują zindywidualizowany program rehabilitacji, który jest stale weryfikowany       i modyfikowany. Rodzice, uczestnicząc w zajęciach razem z dziećmi, na bieżąco mogą obserwować postępy ruchowe swoich dzieci. Otrzymują, wcześniej praktycznie zweryfikowane pod okiem specjalisty, zestawy zadań do pracy w domu, by móc aktywnie zaangażować się w rehabilitację dziecka.

Diagnoza i terapia zaburzeń SI

Nasi specjaliści prowadzą również zajęcia ruchowe dla pacjentów z zaburzenia integracji sensorycznej. Dotyczy to dzieci, u których rodzice obserwują następujące trudności: nie lubią mycia włosów, obcinania paznokci, mycia zębów, mają bardzo ubogą dietę, nie lubią rysować, nie chcą korzystać z placów zabaw, mają trudności w nauczeniu się jazdy na rowerze, mówią niewyraźnie bądź korzystają z opieki logopedycznej, mylą strony i części ciała, często się potykają, nie lubią mieć brudnych rąk, lubią się bardzo mocno przytulać, źle czują się w pomieszczeniach z głośną muzyką lub hałasem, szybko się męczą i chcą być noszone na rękach zamiast samodzielnie chodzić na spacerze. Specjaliści prowadzą diagnostykę  wszystkich trudności, a następnie do programu terapeutycznego wdrażają odpowiednie ćwiczenia, dzięki którym dziecko nabędzie umiejętności konieczne do prawidłowego rozwoju.

Zabiegi z zakresu fizykoterapii

Ćwiczenia ruchowe są dodatkowo wspomagane profesjonalnymi zabiegami fizykoterapeutycznymi. Wykonujemy zabiegi z zakresu hydromasażu tj. masaż wirowy kończyn górnych i dolnych oraz masaż wirowy całościowy, jak również laseroterapii i ciepłolecznictwa.

Terapia zajęciowa

Czynności samoobsługowe rozwijają motorykę dziecka, wzmacniają mięśnie rąk, dłoni oraz palców. Doskonalą planowanie motoryczne tak istotne podczas nauki pisania i innych złożonych czynności. Ucząc się wykonywania czynności samoobsługowych dziecko doskonali sprawność dzięki licznym okazjom do manipulowania (czynności samoobsługowe wykonuje się regularnie i cyklicznie w ciągu dnia.

Nauka czynności samoobsługowych, a następnie samodzielne ich wykonywanie przez dziecko rozwija nie tylko sferę motoryczną. Wpływa również na rozwój poznawczy. Ubierając się, myjąc, składając ubranka maluch poznaje lepiej swoje ciało (np. uczy się rozpoznawać dotykiem faktury, czuje ruch kończyn). Jest to podstawą prawidłowo rozwiniętej orientacji w schemacie ciała. Aktywność ta rozwija też myślenie kierunkowe, które jest niezbędne do opanowania umiejętności czytania i pisania.

Nie da się też przecenić pozytywnego wpływu czynności samoobsługowych na sferę społeczno-emocjonalną dziecka. Porządkując przestrzeń wokół siebie podczas zabawy, czy po niej, malec wdraża się do organizowania przestrzeni i przestrzegania dyscypliny, co w przyszłości przełoży się na porządek pracy podczas zajęć na bardziej ograniczonej przestrzeni, np. na biurku w czasie odrabiania lekcji, czy na umiejętność zachowania ładu kompozycyjnego w zeszycie.

Nasi specjaliści terapii zajęciowej oceniają umiejętności dziecka oraz udzielają rodzicom wskazówek do pracy w domu. Prowadzona z dzieckiem terapia zajęciowa obejmuje całość specyficznych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu samoobsługi. Oddziaływania te mają na celu usprawnianie małej i dużej motoryki, doskonalenie koordynacji, umiejętności planowania oraz kształtowanie poczucia kompetencji i własnej wartości na bazie samodzielności. Metodę pracy dostosowujemy indywidualnie do każdego dziecka, zgodnie z jego potrzebami   i możliwościami poznawczymi.

Konsultacje lekarskie

Konsultacje lekarskie w SPOTiR prowadzone są przez lekarza  specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii dziecięcej.

Celem konsultacji medycznych jest kierowanie dzieci na odpowiednie świadczenia z zakresu: diagnozy i terapii logopedycznej, diagnozy i terapii psychologicznej, diagnozy i terapii pedagogicznej, diagnozy i terapii zaburzeń SI, terapii zajęciowej, a także świadczenia diagnostyczno-terapeutyczne z zakresu kinezyterapii oraz zabiegi z zakresu  fizykoterapii. Dzieci ze złożonymi zaburzeniami w zakresie porozumiewania kierowane są przez lekarza na konsylium tj. wielospecjalistyczną poradę terapeutyczną. Podczas wizyt kontrolnych lekarze specjaliści oceniają postępy rozwojowe naszych pacjentów i decydują o dalszej rehabilitacji lub o jej zakończeniu.

W czasie konsultacji lekarz przeprowadza wywiad dotyczący historii choroby dziecka, badanie lekarskie, zapoznaje się z wynikami dodatkowych badań dziecka. W razie potrzeby zleca przeprowadzenie koniecznej diagnostyki, wypisuje recepty oraz wnioski na zaopatrzenie ortopedyczne.

Konsultacje lekarskie oraz wizyty kontrolne przeprowadzane są w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka: 

a)   dzieci w wieku 0-12 m.ż.- nie mniej niż 4 razy w roku
b)  dzieci w wieku od 1 r.ż. do 3 r.ż.- nie mniej niż 2 razy w roku
c)  dzieci w wieku 4-7 lat nie mniej niż – 1 raz w roku
d)   dzieci w wieku 8-18 lat – nie mniej niż 1 raz w roku

Diagnoza i terapia psychologiczna

Pomoc psychologiczna prowadzona w naszej placówce obejmuje wspomaganie rozwoju dziecka poprzez działania o charakterze diagnostycznym, jak i terapeutycznym wobec niego i najbliższej rodziny. 

Celem diagnozy psychologicznej jest ocena funkcjonowania psychoruchowego, poznawczego, społecznego oraz emocjonalnego dziecka, określenie mocnych oraz słabych sfer rozwoju dziecka, jego potencjału rozwojowego także próba wyjaśnienia przyczyn trudności. Diagnosta przekazuje rodzicom informacje o stanie dziecka, ewentualnych przyczynach zaburzeń rozwoju i nieprawidłowościach oraz sposobach radzenia sobie ze skutkami niepełnosprawności dziecka. Na podstawie diagnozy ustala zalecenia do pracy terapeutycznej z dzieckiem i jego rodziną.

W ramach procesu terapii psycholog opracowuje indywidualne strategie sprzyjające rozwijaniu umiejętności i kompetencji dziecka oraz poprawiające codzienne funkcjonowanie dziecka i rodziny. Udziela rodzicom wskazówek,   co do metod i technik usprawniania rozwoju dziecka w warunkach domowych, Pomaga w opracowaniu i wdrożeniu efektywnych wychowawczo i rozwojowo postaw rodzicielskich. Wspiera w opanowaniu takich zachowań w kontaktach z dzieckiem, które wzmacniają więź emocjonalną pomiędzy rodzicami a dzieckiem. Doradza rodzicom w wyborze odpowiednich zabawek i sprzętu. Pomaga w docieraniu do różnych specjalistów.

Pomoc psychologiczna prowadzona w naszym Ośrodku zakłada podejście integracyjne tzn. wykorzystujące elementy różnorodnych form, technik i metod terapii w zależności od istoty problemu, z którym zgłasza się rodzina. Takie podejście owocuje zindywidualizowanym postępowaniem wobec danego klienta i konkretnego problemu.

Konsylium–wielospecjalistyczna porada terapeutyczna

Szczególną troską otaczamy pacjentów ze złożonymi zaburzeniami w zakresie porozumiewania się. Nasi specjaliści z zakresu wspomagających i alternatywnych sposobów komunikacji – AAC zapewniają wspomaganie efektywności porozumiewania się dzieci i młodzieży poprzez działania o charakterze diagnostycznym, jak i terapeutycznym.

Celem diagnozy AAC jest ocena efektywności porozumiewania się, określenie możliwości komunikacyjnych dziecka oraz charakteru i rozmiaru ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. Diagnosta przekazuje rodzicom informacje   o sferach  rozwoju  językowego dziecka. Na podstawie diagnozy ustala strategie pracy terapeutycznej z dzieckiem i jego rodziną, których celem jest aktywizowanie, rozwijanie systemu użytkownika AAC.

W ramach procesu terapii specjalista komunikacji AAC: neurologopeda / psycholog opracowuje indywidualne dla rodziny strategie sprzyjające rozwijaniu umiejętności i kompetencji komunikacyjnych dziecka oraz usprawniające codzienne funkcjonowanie rodziny. Udziela rodzicom lub/i nauczycielom, czy terapeutom dziecka, wskazówek, co do wdrażania strategii zwiększających efektywność jego porozumiewania się, udziela instruktażu i porad. Informuje rodziców o wyborze odpowiednich zabawek, pomocy, sprzętu niskiej i wysokiej technologii oraz rehabilitacyjnego. Opisuje szczegółowo strategie terapeutyczne. Przekazuje zindywidualizowane materiały dydaktyczne. Pomaga w docieraniu do różnych specjalistów. W zespole prowadzącym konsylium i współpracujących na zajęciach może się znaleźć: rehabilitant, informatyk.

Terapia AAC prowadzona w naszym Ośrodku zakłada podejście holistyczne tzn. wykorzystanie elementów wszelkich form terapii (technik, podejść) w zależności od istoty problemu,  z którym zgłasza się rodzina. Nie zamykamy się na jedną metodę. Takie podejście skutkuje zindywidualizowanym postępowaniem wobec konkretnego problemu i danego klienta.

Standardy usług AAC

 

 • każda osoba z niepełnosprawnością w komunikowaniu się otrzymuje profesjonalne, nieodpłatne i jednolite, niezależnie od miejsca zamieszkania, wsparcie w zakresie budowania i nauki używania indywidualnego systemu komunikacji,
 • osoba o złożonych potrzebach w komunikowaniu się wraz z rodziną i innymi profesjonalistami współuczestniczy we wspólnym ustalaniu celów podejmowanych działań,
 • wsparcia udziela się w powiązaniu ze zidentyfikowaniem złożonych potrzeb w komunikowaniu się
 • wsparciem obejmuje się osobę z niepełnosprawnością, jej rodzinę oraz jej najważniejsze środowiska życia,
 • wsparcie budowane jest na zasobach osoby o złożonych potrzebach w komunikowaniu się, jej rodziny oraz jej najważniejszego środowiska życia
 • przedstawiciele rodziny osoby o złożonych potrzebach w komunikowaniu się mają prawo zdecydować, czy i w jakim zakresie chcieliby się włączyć w proces budowania ISK, ich decyzja i wybór są szanowane przez zespół AAC
 • wsparcia udziela się jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby ze złożonymi potrzebami w komunikowaniu się oraz w możliwie najkrótszym czasie
 • wsparcie jest udzielane przede wszystkim przez placówkę, której uczestnikiem jest osoba z niepełnosprawnością, placówki te mają podnosić swoje kwalifikacje i zakres pomocy w zakresie AAC,
 • osoba o złożonych potrzebach w komunikowaniu się ma dostęp do usługi wypożyczenia  i serwisowania pomocy AAC, a jeżeli zaistnieje taka potrzeba instruktażu lub szkolenia w zakresie jego obsługi,
 • prowadzenie diagnozy rozwojowej, diagnozy potrzeb osoby ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się, diagnozy „ekologicznej” na rzecz zbudowania indywidualnego systemu komunikacji (ISK) oraz oceny efektywności oddziaływań,
 • stawianie adekwatnych celów dotyczących umiejętności społeczno-pragmatycznych, językowych, operacyjnych i strategicznych użytkownika AAC, do osiągnięcia których dąży zespół,
 • dobór adekwatnych pragmatycznie, językowo, operacyjnie pomocy do komunikacji,
 • dobór technik dostępu i strategii komunikacji,
 • umiejętność rzetelnej, realistycznej ewaluacji działań zespołu oraz kompetencji komunikacyjnych użytkownika AAC; gotowość do autokorekty oraz wprowadzania potrzebnych zmian,
 • słuchanie, zbierania danych ze środowisk, w których żyje osoba ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się i wykorzystywanie ich do projektowania kolejnych kroków na drodze do umiejętności porozumiewania się
 • projektowanie sytuacji włączenia/uczestnictwa użytkownika AAC
 • współpraca w zakresie pozycjonowania osób z niepełnosprawnością ruchową
 • współpraca z innymi, wypracowanie strategii komunikacji i instruowanie osób wspierających użytkownika AAC na co dzień,
 • posługiwanie się systemami znaków manualnych i ich adaptowanie,
 • budowania rozwojowych i sytuacyjnych pomocy do porozumiewania się w wersji drukowanej i elektronicznej,
 • budowanie osobistych pomocy komunikacyjnych z wykorzystaniem różnych metod dostępu, w wersji drukowanej i elektronicznej w co najmniej 2 programach spośród:
  • BM&SDP
  • Grid 3 / Grid for iPad
  • Communicator 5
  • GoTalk Now
  • Mówik 2.0
  • Proloquo4Text
  • Caugh Drop
  • Let Me Talk
  • KONI
  • TiM
  • C-Eye
Diagnoza i terapia pedagogiczna

Umiejętność uczenia się jest podstawą rozwoju umysłowego człowieka. Zaburzenia w procesie przyswajania wiedzy mają niekorzystny wpływ na rozwój poznawczy. Dlatego bardzo ważne jest by od samych narodzin stwarzać dziecku odpowiednie warunki do zdobywania wiedzy przez różne doświadczenia.

Podczas terapii pedagogicznej nasi terapeuci zajmują się specjalistyczną pomocą dziecku w pokonywaniu zaburzeń rozwojowych, wspierają w pokonywaniu trudności w uczeniu się oraz zachowaniu. Naszym celem jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka, poprzez wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, eliminowanie niepowodzeń edukacyjnych i ich negatywnych konsekwencji rozwojowych.

W terapii pedagogicznej specjaliści stosują metody, które dobierane są indywidualnie do potrzeb dziecka oraz modyfikowane w czasie trwania procesu terapeutycznego. Wdrażają elementy z Metody Dobrego Startu, by aktywizować rozwój funkcji psychomotorycznych i kształtować ich integrację oraz korygować zaburzenia w tym obszarze. Stwarzają tym samym warunki do prawidłowego procesu uczenia się. Wykorzystując Metodę Marii Montessori nasi specjaliści troszczą się o to by dać dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego i społecznego oraz wspierać spontaniczną i twórczą jego aktywność. Wspierając umiejętności konieczne do podjęcia nauki szkolnej prowadzą wczesną naukę czytania wykorzystując metody czytania globalnego, w tym elementy Metody Domana oraz metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej kształtującej świadomość matematyczną dziecka.

Terapia pedagogiczna prowadzona jest wieloprofilowo z wykorzystaniem również metod bazujących na aktywności fizycznej, które wpływając na rozwój funkcjonowania mózgu, warunkuje prawidłowy proces uczenia się. I tak odpowiednio do potrzeb dzieci wykorzystujemy elementy Terapii Integracji Sensorycznej, Metody Denisona, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne czy też metod Knillów.

Diagnoza i terapia logopedyczna
Prawidłowy rozwój mowy jest warunkiem właściwego rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego dziecka. Dlatego tak ważne jest wspieranie rozwoju mowy dziecka już od najwcześniejszych chwil jego życia. Zdolność nawiązywania relacji z otoczeniem jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Zdrowe, prawidłowo rozwijające się niemowlę wyposażone jest w “narzędzia” już od urodzenia służące komunikacji: umiejętność skupiania wzroku na twarzy dorosłego, płacz, uśmiech, później głużenie, gaworzenie. Brak zdolności komunikacji, sygnalizowania swoich potrzeb, mogą być sygnałem zaburzeń w rozwoju dziecka. Nieprawidłowa, niewyraźna wymowa, ubogi zasób słownictwa – to częste przyczyny trudności szkolnych i niepowodzeń w kontaktach rówieśniczych. Zaburzenia w rozwoju mowy wpływają niekorzystnie na poczucie własnej wartości i kształtowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby.

Nasi specjaliści podczas konsultacji logopedycznej przeprowadzą diagnozę nieprawidłowości w rozwoju mowy dziecka oraz udziela rodzicom wskazówek do pracy z dzieckiem. Diagnoza ta jest podstawą do podjęcia właściwych działań terapeutycznych. Terapia logopedyczna w Ośrodku obejmuje całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się. Oddziaływania te mają na celu usprawnianie funkcji pokarmowych, usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego, korygowanie zaburzeń mowy, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej, wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego, stwarzanie możliwości porozumiewania się osobom, które nie są w stanie posługiwać się mową werbalną (komunikacja alternatywna). Metodę pracy dostosowujemy indywidualnie do każdego dziecka,  zgodnie z jego potrzebami i możliwościami poznawczymi. W naszej pracy bazujemy na metodzie ćwiczeń logopedycznych (oddechowych, fonacyjnych, artykulacyjnych, usprawniających motorykę i kinestezję narządów mowy, słuchu fonematycznego, autokontroli słuchowej)  oraz wykorzystujemy również szereg metod wspomagających terapię logopedyczną. Dziś możemy poszczycić się bogatym warsztatem metodycznym obejmującym zarówno masaż logopedyczny, elementy masażu C. Moralesa, jak również metodę werbo– tonalną, metodę audytywno – werbalną, metodę Dennisona, elementy metody Krakowskiej, elementy symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania J. Cieszyńskiej oraz metodę dr Magdaleny Grycman – „Aktywizacja partnera we wspomaganiu porozumiewania się dzieci ze złożonymi zaburzeniami komunikacji w oparciu o superwizje”.
Ośrodek prowadzi:

 1. Wczesną interwencję logopedyczną dzieci  urodzonych przedwcześnie i noworodków z zaburzeniami rozwojowymi.
 2. Terapię opóźnionego rozwoju mowy.
 3. Terapię logopedyczną w kierunku usuwania wad wymowy- nieprawidłowa realizacja głosek, mowa bezdźwięczna.
 4. Terapię jąkania, zacinania, zbyt szybkiego tempa mowy.
 5. Terapię logopedyczną dzieci z rozszczepami podniebienia.
 6. Terapię surdologopedyczną dzieci z  zaburzeniami i uszkodzeniami słuchu oraz dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.
 7. Diagnozę i terapię neurologopedyczną dzieci ze złożonymi zaburzeniami komunikacji (AAC) w tym:
 • Terapię zaburzeń mowy dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.
 • Terapię zaburzeń mowy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz dzieci z zaburzeniami mowy spowodowanymi upośledzeniami umysłowymi (oligofazje).
 • Terapię dzieci z zaburzeniami dyzartrycznymi (MPD).
 • Terapię dzieci z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego (alalia).
 • Terapię zaburzeń mowy dzieci i młodzieży z uszkodzeniami neurologicznymi (dysfazja, afazja).

Rehabilitanci
i Terapeuci

są do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku w godzinach:

od 7.00 do 18.35

Administracja
i Rejestracja

SPOTiR pełni dyżury
telefoniczne w godzinach:

od 7.00 do 18.00

Rejestracja

Administracja

Email

Adres SPOTIR

ul. Kołłątaja 4; 82-500 Kwidzyn