Rodo

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Ośrodku Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. Urz. UE. L 2016, nr 119], zwanego dalej RODO, przedstawia się następujące informacje:

1.     Dane dotyczące administratora danych osobowych:

Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci,

ul. Kołłątaja 4;    82-500 Kwidzyn,

Kontakt do sekretariatu : (55) 279 30 22

2.     Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych i jest nim:

Pan Jacek Lewandowski ,

kontakt: e-mail: iod@aac.pl , iod@spotir.pl

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych administratora w zakresie: Rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego  w ośrodku, Rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy, Lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, Fizjoterapii ambulatoryjnej oraz w celu realizacji usług medycznych dla pacjentów Narodowego Funduszu Zdrowia oraz pacjentów komercyjnych, na podstawie USTAWY z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 t.j. z dnia 2018.01.19.

4.     Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:

a)   art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w przypadku wypełniania określonego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa
a ciążącego na administratorze;

b)   art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej, umowy na wykonanie usługi lub dostawy lub w przypadku działań zmierzających do jej zawarcia;

c)   art. 6 ust. 1 lit. a) – w przypadku wyrażonej dobrowolnie przez Panią/Pana zgody do przetwarzania danych w sytuacji,
gdy podanie danych nie jest obowiązkiem prawnym ale ułatwiającym komunikację z administratorem w celu załatwienia sprawy.

5.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a.   organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

b.   podmioty świadczące na rzecz administratora usługi pocztowe, kurierskie  oraz usługi realizowane w ramach kontraktów
z Narodowym Funduszem Zdrowia.

6.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

7.     Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa oraz na podstawie Ustawy o prawach pacjenta – 20 lat po dokonaniu ostatniego wpisu
na podstawie art. 29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

8.     Środki bezpieczeństwa i przechowywania danych:

Administrator zobowiązuje jest właściwe chronić Pani/Pana dane osobowe zgodnie  z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami, tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem.

9.     Prawa osoby, której dane dotyczą:  

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)   prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b)   prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c)   prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

d)   prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e)   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

f)   prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

10.   Czy podanie danych jest obowiązkowe?

a.   podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawami jest obowiązkowe,

b.   podanie danych osobowych w zakresie wymaganym zgodą jest dobrowolne, jednak uprzedza się, że jest konieczne
do realizacji komunikacji  z administratorem lub realizacji umowy/wniosku.

11.   Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Rehabilitanci
i Terapeuci

są do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku w godzinach:

od 8.00 do 18.00

Administracja
i Rejestracja

SPOTiR pełni dyżury
telefoniczne w godzinach:

od 8.00 do 14.00

Rejestracja

Administracja

Email

Adres SPOTIR

ul. Kołłątaja 4; 82-500 Kwidzyn